Laidojimo-imones.lt

Laidojimo pašalpa

Vienkartinė 8 BSI dydžio (304 eurai) pašalpa skiriama mirusįjį asmenį laidojančiam asmeniui, kai miręs buvo:

Lietuvos Respublikoje nuolat gyvenantis asmuo;
Lietuvos Respublikoje gyvenantis užsienietis, kuriam leidimas laikinai gyventi išduotas kaip ketinančiam dirbti aukštos
profesinės kvalifikacijos reikalaujantį darbą;
Lietuvos Respublikoje gyvenantis asmuo, įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikoje turintis pabėgėlio statusą;
asmuo, kuriam vadovaujantis Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentais turi būti taikomas
Paramos mirties atveju įstatymas;
Lietuvos Respublikoje gyvenantis užsienietis, kuriam išduotas leidimas laikinai gyventi ir leista dirbti Lietuvos Respublikoje
ir kuris dirba Lietuvos Respublikoje arba dirbo ne trumpesnį kaip 6 mėnesių laikotarpį ir yra įsiregistravęs
teritorinėje darbo biržoje kaip bedarbis.

Pašalpa taip pat mokama, kai anksčiau minėtų asmenų vaikas gimsta negyvas arba gimė gyvas (nuo 2014-07-01),
tačiau mirė nesukakęs 3 mėnesių ir jo gyvenamoji vieta nebuvo deklaruota Lietuvos Respublikoje.
Šiuo atveju pašalpa išmokama vienam iš gimusio negyvo vaiko tėvų arba kitam jį laidojančiam asmeniui.

Dokumentai, reikalingi pašalpai gauti:


1. Prašymas;
2. Mirties liudijimas (tais atvejais, kai vaikas gimė negyvas, – gimimo įrašo nuorašas).

Kas, kur ir kada gali kreiptis dėl pašalpos?

Laidojantis asmuo dėl pašalpos gavimo turi kreiptis į savivaldybės administraciją pagal mirusio asmens buvusią
deklaruotą gyvenamąją vietą arba laidojančio asmens deklaruotą gyvenamąją vietą ne vėliau kaip per šešis mėnesius
nuo šios teisės atsiradimo dienos (Vilniuje – Kauno g. 3).

Pašalpa turi būti išmokėta besikreipiančiajam ne vėliau kaip per 24
valandas nuo prašymo ir visų reikalingų dokumentų gavimo savivaldybės administracijoje dienos.

Pašalpa nemokama, kai laidojama valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšomis.

Daugiau informacijos apie paramą mirties atveju rasite:


http://www.socmin.lt/lt/seima-ir-vaikai/soc-parama-seimoms-vaikams/parama-mirties-atveju.html


Lietuvos Respublikos paramos mirties atveju įstatyme (Žin., 1993, Nr. 73-1371, 2011, Nr. 77-3722)


Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakyme Nr. A1-183
„Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 81-2986)